Beroepsverenigingen 

Om aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging ben ik verplicht regelmatig bij- en nascholingen te volgen en aan intervisiebijeenkomsten deel te nemen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de geboden zorg gewaarborgd. 

Privacyverklaring

Jouw privacy staat bij mij hoog op de prioriteitenlijst. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van de vertrouwensbasis tussen therapeut en cliënt. Natuurlijk ben ik gehouden aan het beroepsgeheim maar dat is niet voldoende. Ik houd mij tevens aan de regels die voortvloeien uit de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywet General Data Protection Regulation (GDPR). Naast de AVG ben ik gebonden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).

Ook bij het bezoeken van mijn website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

In de privacyverklaring lees je welke gegevens ik verwerk, hoe lang ik ze bewaar en wat ik doe om ze te beschermen.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook ik voldoe sinds deze datum aan deze eisen. Klik hier voor mijn registratiebewijs.

Als professioneel therapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT en de overkoepelende instantie NIBIG, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaken, wil ik graag dat jij tevreden bent over de behandeling. Toch kan het voorkomen dat dat om welke reden dan ook niet het geval is.

De Wkkgz vraagt om eerst te proberen de klacht op te lossen in een gesprek tussen cliënt en de zorgverlener. Lukt dat niet dan kan de zorgverlener de cliënt aanbieden de zogenaamde klachtenfunctionaris in te schakelen. Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kan de cliënt de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie van het NIBIG. Klik hier voor meer informatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals om goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 

Meldcode is geen meldplicht

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.

Stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In een meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen gevolgd worden:

  1. In kaart brengen van de signalen.

  2. Overleg met een collega en eventueel raadplegen van 'Veilig Thuis': het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding.

  3. Gesprek met de betrokkene(n).

  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Klik hier voor meer informatie.

Haike Germann Centrum voor Emotieve Therapie, Europalaan 2, 3526 KS Utrecht, 06-46495505

Centrum voor Emotieve Therapie is een handelsnaam van Haike Germann therapie & training.

© Emotieve Therapie: Dudra OV.

© Video's: Giuseppe Zagami, Pepeditss.

Ja, ik meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Volg mij
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon